Portsmouth, Portsmouth, RI 02871 (Rte 138 (Boyds Lane))